Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μειώνουν τις γαστρεντερικές επιπλοκές (Άρθρο)

Η μελέτη για την κλοπιδογρέλη και τη μείωση των γαστρεντερικών επιπλοκών (COGENT) έδειξε ότι οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μείωσαν με ασφάλεια τις επιπλοκές σε ασθενείς που χρειάζονταν διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία. Ωστόσο, η ανεύρεση της κατάλληλης προφυλακτικής δόσης παραμένει υπό διευκρίνιση.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων σε ασθενείς με διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία που συμπεριελάμβανε διάφορες δόσεις ασπιρίνης. Στη μελέτη οι ασθενείς χωρίστηκαν σ’ αυτούς που έπαιρναν μικρή ημερήσια δόση ασπιρίνης, μικρότερη ή ίση των 100mg και σ'εκείνους που ελάμβαναν υψηλή δόση ασπιρίνης μεγαλύτερη των 100mg. Οι πρωταρχικοί στόχοι ήταν ο υπολογισμός όλων των γαστρεντερικών επιπλοκών και τα δυσμενή καρδιαγγειακά επεισόδια. Όλα τα επεισόδια ελέγχθηκαν από ανεξάρτητους γαστρεντερολόγους και καρδιολόγους. Η μέση διάρκεια της παρακολούθησης ήταν 110 ημέρες. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε χαμηλή δόση ασπιρίνης ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες και είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό περιφερική αρτηριακή νόσο, ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και υπέρτασης. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε υψηλή δόση ασπιρίνης είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό διαβήτη, πολύ περισσότεροι ήταν καπνιστές και είχαν υποβληθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό σε αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών. Η υψηλή δόση ασπιρίνης εμφάνισε τον ίδιο αριθμό γαστρεντερικών επιπλοκών ή καρδιαγγειακών επεισοδίων με τη μικρότερη δόση ασπιρίνης.

Η γαστροπροστασία με χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιλεγμένους ασθενείς που χρειάζονται αντιαιμοπεταλιακά φάρμακαείτε σε χαμηλές είτε σε υψηλές δόσεις

 Η θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μείωσε τις γαστρεντερικές επιπλοκές σε όλες τις δόσεις της ασπιρίνης και δεν επηρέασε δυσμενώς την καρδιαγγειακή εξέλιξη σε καμιά από τις δύο μελετηθείσες ομάδες. Η γαστροπροστασία με χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιλεγμένους ασθενείς που χρειάζονται αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, είτε σε χαμηλές είτε σε ωηλές δόσεις.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates