Η παρέμβαση των φαρμακοποιών στον καρδιαγγειακό κίνδυνο (Άρθρο)

Η παρούσα μελέτη έγινε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης των φαρμακοποιών στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μελέτη RxEACH πραγματοποιήθηκε σε 56 περιοχές «φαρμακευτικές κοινότητες» υπό την επίβλεψη των φαρμακοποιών.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη διαχωρίστηκαν από τους φαρμακοποιούς τους σε άτομα με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο και σ’ αυτά χορηγήθηκε είτε η συνηθισμένη φαρμακευτική θεραπεία χωρίς επιπλέον ιδιαίτερη παρέμβαση είτε τους έγιναν επιπλέον παρεμβάσεις ανάλογα με την εκτίμηση και την αξιολόγηση από τους φαρμακοποιούς του υφιστάμενου κινδύνου. Οι φαρμακοποιοί συνταγογραφούσαν φάρμακα και έκαναν εργαστηριακές εξετάσεις για να πετύχουν τους θεραπευτικούς στόχους. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 3 μήνες. Ο κύριος στόχος ήταν η αλλαγή στον εκτιμώμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο στους 3 μήνες. Ο κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάματος εκτιμήθηκε βάσει δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου για το διαβήτη. Συμμετήχαν 723 άτομα μέσης ηλικίας 62 έτη και παρατηρήθηκε 21% μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα μεταξύ των ομάδων της παρέμβασης των φαρμακοποιών και των άλλων ομάδων. Τα άτομα που υποβλήθηκαν σε παρέμβαση των φαρμακοποιών εμφάνισαν σημαντικότερη μείωση της LDL- χοληστερόλης της συστολικής πίεσης, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και πολύ περισσότεροι διέκοψαν το κάπνισμα. η μελέτη Rxeach αποτέλεσε την πρώτη τυχαιοποιημένη έρευνα για τη μείωση των κινδύνων της καρδιαγγειακής νόσου. Η παραχώρηση μέρους της φροντίδας στους φαρμακοποιούς σε συνδυασμό με μία καλύτερη παροχή πρακτικών συμβουλών επέφερε σημαντικά οφέλη στη δημόσια υγεία.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates