Νέες τεχνικές για την απόλυτη εντόπιση του στόχου στην ακτινοθεραπεία

slider2img_thumbs.jpg

Η Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία (Image Guided Radiotherapy – IGRT) είναι μια τεχνική με την οποία πραγματοποιείται απεικόνιση του/της ασθενούς στη θέση θεραπείας πριν από την εκάστοτε συνέδρια ακτινοθεραπείας.

Η απεικόνιση μπορεί να είναι δυσδιάστατη (ακτινογραφία) (Εικόνα 1) ή τρισδιάστατη (αξονική τομογραφία – Cone Beam CT) (Εικόνα 2) και έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η ακρίβεια της ακτινοθεραπείας, ελαττώνοντας την πιθανότητα σφάλματος κατά την τοποθέτηση του/της ασθενούς και κατά την κίνηση των εσωτερικών οργάνων (π.χ. αναπνοή). 

slider2img

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates