Οι εφαρμογές της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και τα κριτήρια επιλογής ασθενών

Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας μιλάει για τισ εφαρμογές της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και τα κριτήρια επιλογής ασθενών

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates